MGA BASAHON

Sama sa gihimo ni Apostol Pablo, libre ninyo nga magamit kining among gipangbutang diri nga mga basahon aron dili namu maabosaran ang among katugod sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Ginoong Hesukristo.

Busa, sinsero namu nga hangyoon ang mga mag-babasa, ang mga kaigsoonan, ug si bisan kinsa pa man, nga AYAW ninyo gamita kining mga materyales alang sa pagpangwarta o maski unsang pamaagi nga naa kamo'y makuhang bugti niini.

Salamat kaayu!

Ang Eglesia sa New Testament

Ang Teaching Mahitungod Baptism

Paghimo sa Water Baptism

Pagtulon-an about sa Kaluwasan

Mga Leader sa Church

Pagkinabuhi nga Balaan