Ang Kaluwasan Grasya sa Ginoo nga kinahanglan naay response sa tawo

Mga Taga-Efeso 2:8-10

"8 Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo, ug kana dili sa inyong kaugalingon; kini mao ang gasa sa Dios, 9 dili sa mga buhat, aron walay bisan kinsa nga manghambog. 10 Kay kita iyang mga binuhat, nga gibuhat diha kang Cristo Jesus alang sa maayong mga buhat, nga giandam nang daan sa Dios aron kita managgawi diha kanila."


Ang Grasya Iyaha sa Dios

Kinahanglan nga madunggan (Hear) sa tawo kini nga kamatuoran: 

Tingod sa dakung Guma sa Diyos kanato ( Roma 5:6, 8; 1 Juan 4:10, 19 ), Siya nisakripisyo alang sa pagtubos kanatu sa kalaglagan ngadtu sa Empyerno. Sa wala pa kita mangayo, sa wala pa kita mobuhat sa bisan unsa, sukad sa pagkatukod sa kalibutan si Kristo ang nahimng sakripisyo alang sa mga sala sa tanan (1 Pedro 1:18-20; Pinadayag 13:8; Juan 1:29; 1 Timoteo 2:6; 1 Juan 2:2).

Ang Dios sa Iyang grasya naghatag ug kaluwasan alang sa tanan pinaagi sa kamatayon sa Iyang anak nga si Ginoong HesuCristo (Tit. 2:11). Dili kita makaangkon og kaluwasan sa atong kaugalingon kon wala si JesuCristo (Juan 14:6; Mga Buhat 4:12).

Tungod sa grasya sa Diyos, ang tawo makadungog sa Ebanghelyo ug siya moduol kang HesuCristo ug siya motoo (Believe) Kaniya (Philippians 1:29, 2 Peter 1:1, Romans 9:16).


Ang Pagtuo sa Tawo Magadala niya sa Kaluwasan diha kang HesuCristo

Hebreohanon 11:6

"6 Ang tawo nga walay pagtuo dili gayod makapalipay sa Dios. Tungod kay si bisan kinsa nga moduol sa Dios kinahanglang motuo nga adunay Dios ug motuo usab nga siya ang mohatag ug ganti ngadto sa mga nagapangita kaniya."

Ang pagtoo madatudlo sa tawo diha sa paghinulsol (Repentance) (Mga Buhat 3:19; 2 Corinto 7:10). Ang paghinulsol nagpasabut sa pagkomitar nga motalikod sa sala aron mabuhi alang sa Dios.

Tungod sa pagtuo sa Diyos, ang tawo dili ma maulaw mosulti (Confess) (Mga Buhat 8:37; Roma 10:9-10) bahin kang Ginoong HesuCrsito. Kinahanglang ipahayag sa usa ka tawo ang pagtuo kang Jesus ingon nga Kristo, ang Ginoo ug Manluluwas sa kalibutan, ang Anak sa Dios.

Tungod sa pagtuo, ang tawo dili na magduha2x sa pagpabautismo sa tubig (Water Baptism) (Col. 2:12). 

Adunay daghang dili pagsinabtanay ug kalibog bahin sa bautismo sa tubig, apan ang Bibliya tin-aw nga angbautismo sa tubig usa ka mahinungdanon nga bahin sa atong pag-adto kang Kristo alang sa kaluwasan (Marcos 16:16; Mga Buhat 2:38; 22:16). 

Sumala sa Roma 6, ang bautismo sa tubig dili lamang naghulagway sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw ni Kristo (mao nga kini kinahanglan nga pagpaunlod) kondili mao ang atong kaugalingong espirituhanong kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw uban ni Kristo (vv. 1-11, 17-18). Sa diha nga kita naunlod sa pagsunod sa ebanghelyo, kita mamatay sa sala aron dili na magpuyo niini, ang daan nga tawo sa sala gilubong ug kita nabanhaw nga bag-ong tawo diha kang Kristo. Ang bautismo sa tubig usa ka buhat sa pagtoo diin atong masinati ang grasya ug gahum sa Dios (Col. 2:12). Ang makaluwas nga gahum wala diha sa tubig kondili diha sa Ginoo (1 Pedro 3:21).

Sa bautismo sa tubig dili lamang kita nahiusa kang Kristo kondili gidugang usab sa Iyang Eglesia uban sa tanang mga naluwas (Galacia 3:26-27; Mga Buhat 2:47). Ang samang buhat nga nagbutang kanato ngadto kang Kristo, nagbutang kanato ngadto sa Iyang espirituhanong lawas, ang simbahan diin Siya mao ang ulo ug Manluluwas (1 Mga Taga-Corinto 12:13; Efeso 5:23).

Ang bautismo sa tubig mao ang sinugdanan sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo.

Ang tawo nga tiuod nga myembro sa lawas sa Ginoo nagakinabuhi alang sa kahimayaan ni Ginoong HesuCristo, matag adlaw (Lucas 9:23; Live faithfully, daily). Ang pagsalig sa Dios lamang alang sa iyang kaluwasan, ang Kristohanon gusto nga anaa sa simbahan, magtuon sa Bibliya, mohatag, mag-ampo, mosulti sa ubang tawo mahitungod sa ebanghelyo, magkinabuhi nga balaan ug magtuman sa tanang mga sugo sa Dios. Nagtinguha sa pagkinabuhi alang kang HesuCristo. Siya nahimong matinud-anon sa Dios mahitungod sa iyang mga sala, siya nahinloan pinaagi sa dugo ni Kristo ug nakatagamtam sa pakig-ambitay sa Dios ug sa Iyang simbahan (1 Juan 1:5-2:2). Ingon nga matinud-anon hangtod sa kamatayon, siya gipasaligan sa purongpurong sa kinabuhi (Pin. 2:10).


Oo, grasya sa Diyos nga ang tawo maluwas, pinaagi sa pagtuo!

2 Corinthians 6:2 

Kay siya nag-ingon: "Sa panahon nga nahamut-an gipatalinghugan ko ikaw, Ug sa adlaw sa kaluwasan gitabangan ko ikaw." Tan-awa, karon mao ang panahon nga gidawat; tan-awa, karon na ang adlaw sa kaluwasan.