Mga Leader sa Church

Unsa ang "Iglesia"?

Sumala sa Mateo 16:18 ug, gisultihan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga Iyang tukoron ang Iyang Iglesia, so, generally matawag kini nga "Church of Jesus Christ". Si Jesus nagtukod ug usa ka espirituhanon nga Kingdom nga dili gayud maguba; usa ka gingharian nga members niini ang tanan nga motoo ug mosalig Kaniya ug motuman Kaniya. Sakto ra gyud nga kon si Jesus nagdesinyo niining walay katapusan nga gingharian, ug naghimo ug paagi pinaagi sa Iyang sakripisyo sa krus aron ang mga tawo makasulod sa Iyang Kingdom, nga Siya usab naghatag og mga instruction nga nagdetalye kon sa unsang paagi ang yutan-ong bahin sa Iyang gingharian kinahanglang molihok ug maorganize. Ug gibuhat Niya kini sumala sa mabasa sa New Testament.

Kinsa ang Head sa Iglesia ni Jesu-Kristo?

Iglesia kini ni Jesus Christ, so, Siya gayud ang head niini. Gitukod niya kini. Walay usa ka-tawo nga adunay awtoridad sa paglingkod isip pangulo sa Iglesia ni Kristo ug pag-usab sa organization nga Iyang gidesign alang niini. Nakasulat sa Colosas 1:18 ug Efeso 1:22 nga ang mga tinuod nga mga sumusunod ni Kristo mao ang lawas ug si Jesus mao ang ulo. Kon ang literal nga lawas naga-agad sa pagdumala sa ulo, ang Iglesia kinahanglan nga mokuha ug mga direksyon ug mga sugo gikan lamang kang Jesus Christ.

Kinsang mga tawhana ang mga alagad sa Iglesia?

Sumala sa Efeso 4:11-12 ug 1 Corinthians 12:28, ang Ginoo naga-organize sa mga opisina sa mga pinili nga tawo alang sa pagdumala sa katawhan sa Ginoo. Siya nagbuhat sa mga katungdanan sa mga apostoles, mga propeta, mga ebanghelista, mga anciano (pastor/elder), ug mga magtutudlo. Bisan pa man kon ang katungdanan sa usa ka deacon wala espesipikong gihisgutan dinhi, kini usab usa ka mahinungdanon nga tahas, nga gihisgutan sa ubang parte sa Biblia. Kining tanan nga mga katungdanan gidesinyo aron sa pag-equip sa mga santos (ang mga niluwas), sa paggiya ug pagbansay sa uban diha sa ministeryo sa Iglesia, ug sa paglig-on (pagtukod) sa lawas ni Kristo (mga Kristohanon).  Busa kinahanglan bantayan kining mga musunod nga importante nga butang:

Unsa ang mga tahas ug responsibilidad sa matag opisina?

Mga Ebanghelista: Ang mga ebanghelista giordinahan nga mga magwawali sa pulong sa Dios nga kasagarang naglihok gawas sa istruktura sa pagpangulo sa lokal nga kongregasyon. Ang mga ebanghelista sa kasagaran mobiyahe gikan sa usa ka-kongregasyon ngadto sa ubang nga kongregasyon aron sa pagtudlo sa ebanghelyo, pagbansay sa mga Kristohanon sa pagbuhat sa pag-ebanghelyo nga buluhaton, ug pag-ordain sa mga elder o ministro ug mga diakono sa lokal nga mga kongregasyon. Nagtrabaho sila aron suportahan ang mga paningkamot sa mga kongregasyon sa tibuuk kalibutan nga Eglesia (Tito 1:5). Sa bag-ong panahon, ang mga Ebanghelista ginatawag og Ministro o Preacher/Magsasangyaw. Sa uban nga kongregasyon ginatahud kini sila nga "pastors".

Mga Elder (Anciano): Daghan ang pagkagamit ani nga term sa New Testament sama sa pastor, bishop, overseer, steward, ug presbyter. Ang mga anciano mao ang espirituwal nga mga magtatan-aw sa matag kongregasyon, sila ang "pastor/Magbalantay" sa lokal nga congregation. Sila ang responsable sa pagpakaon (pagtudlo) sa mga members, angay sila nga mahimong good example, ug paggiya sa Iglesia aron matuman ang misyon ni Kristo. Dili angayan nga mahimong Elder ang usa ka-alagad kung wala kaniya ang mga hiyas sa pagka-elder sumala sa gisulat sa 1 Tim 3:1-7. Sumala sa mabasa sa Bag-ong Tugon, kinahangalan nga daghan ang ga Anciano - buot ipaabot nga sobra sa usa ka-Anciano sa matag-Kogregasyon.  Sa uban nga kongregasyon, ang mga Anciano ginatahud isip "pastors".

Mga Deacon: Ang pulong deacon naggikan sa Griyego nga pulong nga nagkahulogang “alagad o ministro”. Ang mga lalaki nga nagtuman niini nga tahas giordinahan sa pagdumala sa pisikal nga mga panginahanglan sa lokal nga Iglesia. Naglihok sila ubos sa paggiya sa mga Elder, ug sila mga hamtong sa espirituwal nga mga lalaki nga adunay maayong kinaiya nga adunay kasingkasing sa pagserve sa mga kaigsoonan. Aron makaserbisyo isip deacon, ang indibidwal kinahanglan usab nga usa ka tawo nga mohaum sa mga hiyas ug mga kinaiya sumala sa nakasulat sa 1 Timoteo 3:8-13.

Mga Magtutudlo: Ang mga magtutudlo giila nga mga miyembro nga lalaki nga edukado sa Biblia ug makahimo sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos nga epektibo. Sila ang mga lalaki nga, uban sa pagdumala o giya sa mga anciano, maoy responsable sa pagtudlo sa Bibliya ngadto sa kongregasyon diha sa asembliya sa pagsimba. Ang mga kasulatan nagpakita nga ang kasagaran nga kongregasyon sa Bag-ong Tugon adunay daghang mga magtutudlo sumala sa mabasa sa Acts 13:1. Sa bag-ong panahon, ang mga Magtutudlo ginatawag og Preacher, ang uban ginatawag og "pastor".

Importante ba nga atong sundon kini nga sumbanan sa organisasyon karon?

Kung kombensido ka nga ang pulong sa Diyos kompleto ug walay angay idugang o kuhaon, o usabon, o ibaliwala, then, angay kini nga sundon nga structure sa leadership sa church. 

Mabasa sa John 12:48, si Jesus nag-ingon nga ang mga pulong nga iyang gisulti mao ra nga mga pulong nga kita pagahukman sa kataposang adlaw. Siya mipahayag nga Siya gipadala aron sa pagpaambit sa kabubut-on sa Dios ngadto sa tawo. Kon motoo kita niini, so walay awtoridad o rason sa pag-usab sa structure nga Iyang gihatag alang sa Church, kay Church man ni ni Christ.

Mabasa usab sa Titus 1:5, Acts 20:17, Acts 20:28, Acts 14:21-23 nga ang pagdumala sa lokal nga kongragasyon, dili angay nga usa ka-alagad lamang, kundili, daghan nga alagad (plurality of elders and deacons).

Pero, kung gamay pa lang ang sulod sa lokal nga kongregasyon, masabtan ra nga dumalahon muna kini sa usa ka-magtutudlo/preacher/minister, kauban sa at least duha ka-elder/pastor ug pipila ka diacono. Apan, himuon nga usa  sa piority sa buluhaton ang pag-equip sa mga kaigsoonan, ilabi na sa mga kalalakihan pinaagi sa pagtudlo kanila sapagkinabuhi nga angay sa usa ka anciano o diacono, magtutudlo o ministro.                   

Mga challenges sa Modern Church

Sa bag-ong panahon, adunay mga nagkalain-lain nga challenges sa leadership sa kongregasyon susama niining mosunod:

Ang Role sa mga Babae sa Kongregasyon

Ang mga limitasyon sa mga role sa kababaehan sa Iglesia nga giingon nga deskriminasyon, kini namugna lamang sa panahon sa 21st century, apan kinahanglan natong ilhon nga wala kini nagpakita sa pagkaubos sa mga babaye; apan, hinunoa, pagdawat ug pagsumbitar kini sa katungod sa Diyos. Ang pagsupak niini, daw sama nga gidudahan sa tawo ang kabubut-on sa Diyos sa kon unsaon pagpalig-on ang liderato sa Iyang Iglesia. Ang pagkumpara sa structure sa local Church governance ngadto sa Godhead, ug sa pag-patin-aw niini sa nahitabo kang Adan ug Eba, nagpakita lamang kini nga dili issue ang gender sa Biblical times ug sa modern times. Mahitungod gayud kini sa kabubut-on sa Diyos nga ang pagdumala sa Iglesia, susama gayud nga si Jesus ang Head sa Church. Nga ang bana gayud ang head sa wife.

Tinuod, adunay mga babae sa New Testament nga gitawag "alagad", sama ni Phoebe (Romans 16:1). Diin angay ipangutana—si Phoebe ba usa lamang ka sulugoon sa Iglesia sama sa kadaghanan sa myembro, o siya ba usa ka diacono niadto nga Iglesia?

Sa tinuod, lisod isulti og ang maong pangutana posible makadivide sa Iglesia. Sa kasaysayan sa Eglesia adunay gipangtawag nga diacono nga babae kaniadtong 112 AD. Sa misunod nga mga tuig, atong makita sila nga gihisgotan sa mga sinulat ni Clemente sa Alexandria ug Origen sa Alexandria, ug nahibalo kita nga ang mga babayeng diacono nagbuhat sa samang butang nga gibuhat sa mga lalaki nga mga diacono – sila nag-atiman sa mga balo ug sa mga kabos. Mitabang usab sila sa pagbawtismo sa mga babaye.

Ang uban nag-ingon nga adunay mga babaye nga deacon, ang uban nag-ingon nga wala. Ang importante nga masabtan nga matag higayon nga dili magkauyon ang liderato sa lokal nga kongregasyon, sigurohon nga ang tumong sa tanan nga buhaton ug desisyon dili maka-bahin-bahin, kundili magkahiusa. Kung basihan balik ang mga nakasulkat sa 1 Timothy 3, nagsulti lamang kini sa mga diacono nga mga bana lamang, apan, kon agali himuon nga sumbanan nga sa unang siglo, adunay mga babaye nga nag-alagad isip mga diakono, adunay pipila ka mga butang nga angay obserbahan:

(1) Angayan lamang nga pagatugotan ang tanan, babaye man o lalaki nga gamiton ang ilang mga hiyas o gasa nga gikan sa Diyos, alang sa kahimayaan sa Diyos. Ilabi na sa mga butang nga walay kalambigitan sa pagpanudlo diha sa hini-usang pagsimba sa matag-Dominggo.

(2) Dili angay nga iresgo ang pagbuhat sa mga butang ilabi na kung makalapas sa kasulatan o makahulga sa kaluwasan sa matag-usa ug sa panaghiusa sa kongregasyon.

Ug busa, pinasukad niining mga butang nga angay obserbahan, mas-maaayo nga sa matag-kongregasyon mao kini ang approach:

Kung mahimo, lalaki lamang ang ibutang sa opisina sa diacono. Ug ang ilang mga asawa, mamahimo nilang katimbang sa mga responsibilidad. Kini susama sa ministry ni Aquila ug Priscilla (Acts 18:1-4, 24-26, Romans 16:3). Ug angayan usab nga ang mga asawa sa diacono nga mamahimo nilang katimbayayong sa minsitry, makitaan usab sa mga hiyas nga gihisgotan sa I Timoteo 3:11. Kadtong mga asawa, sama sa ilang mga bana, kinahanglang takus sa pagtahod. Dili sila mga babaye nga nagbutangbutang — dili sila maglibak o magsultig daotan bahin sa mga tawo. Mga babaye sila nga seryoso og hunahuna ug matinud-anon sa tanang butang.

Lastly, wala kitay makita nga adunay mga babaye sa unang siglo nga nagabuhat sa bulohaton sa Elder o Anciano, Pastor o Ministro.

Sa pagbutang ug babaye sa katungdanan

Nakasulat sa Titus 2:3 nga ang hamtong nga mga babae kinahanglan nagapanudlo ilabi na ngadtu sa mga batan-on nga kababaehan. Nagpakita kini nga adunay mga circumstance nga kinahanglan adunay babaye nga Magtutudlo. Dili usab ikalimud nga aduna pa gani mga babaye nga mas-maayo pa manudlo kumpara sa lalaki. Apan, dili usab angay baliwalaon ang nakasualt sa 1 Timothy 2:12, diin, dili pwede nga ang pagpanudlo sa babaye, himuon nga ang babaye ang adunay labaw nga katungdanan sa mga lalaki. 

Ug kabahin sa pagplastar sa legal nga operasyon sa lokal nga kongregasyon, ugaling ang lokal nga kongregasyon magahimo sa lakang alang sa pag-parehistro sa gobyerno sa kalibutan, sama sa Securities and Exchange Commission (SEC), possible nga kalabot sa legal nga opisyal ang mga babye,ilabi na kung kulang ra ang kadaghanon sa qualified nga mga lalaki, base sa requirement sa gobyerno.

Kon kinahanglan na gayud pagparehistro, ug wala pay igo nga kadaghanon sa kalalakihan nga mahimong opisyales, mamahimo nga mag-butang og babaye nga qualified legally. Mas.maayo kon siya asawa sa anciano, diacono, pastor/minister. Apan, angay nga maklaro nga kini nga mga opisyales, ang ilang katungdanan alang lamang sa mga legal nga aspeto. Ang mga espirituwal nga pagdumala sa kongregasyon, anaa lamang gayud sa mga spiritual leaders (elders, deacons, pastors/ministers).

Summary