Pagtulon-an Mahitungod sa Pagpadawat sa Bautismo sa Tubig

Ang Bautismo sa Tubig kalakip sa kinatibuk-ang plano sa Diyos alang sa kaluwasan sa tawo. Sumala sa nasulat sa Matthew 28:19-20, ang Ginoong HesusCristo nagsulti:

"Busa adtoi ninyo ang mga katawhan sa tanan nga dapit. Ug himoa ninyo sila nga akong mga tinun-an. Bautismohi ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Tudloi ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdomi ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa kataposan sa kalibotan.”

Ang sugo sa Ginoo nga nga tudloan ang tanan nga mga disciples sa pagtuman sa tanan Niya nga sugo. Apil sa sugo mao ang pagbautismo sa tubig.

Ang Pagbautismo kinahanglan buhaton sa mobautismo sa kung diin daghan gayud nga tubig ang gamiton

Ang paghimo sa bautismo sa tubig nga mabasa sa Biblia nagatudlo sa pag-gamit sa daghang tubig tungod niining mga mosunod nga panghitabo sa Biblia:

Ang mga angay buhaton adiser sa paghatag sa bautismo sa tubig

Ang paghimo sa pagbautismo sa tubig usa ka Balaanon nga butang. Busa ngay lamang kini nga pagabuhaton sa husto o sakto nga pamaagi.

Ang husto o insakto nga formula sa bautismo sa tubig

Angay nga masabtan nga ang pagpabautismo sa tubig, DILI BINUHATAN sa gibautismohan (Baptizee). Ang pagbautismo sa tubig, usa ka buhat sa nagabautismo (Baptizer) kay siya man ang nibuhat sa gisugo kaniya ni Ginoong HesusCristo.


Review Article: Pagtulon-as Alang sa Pagpadawat sa Kristohanong Bautismo

Deeper Study Article: Ang Pipila sa mga hiwi nga pagtulon-an mahitungod sa Bautismo.