Ang Pagtulon-an Mahitungod sa Bautismo

Ang Bautismo sa Tubig kalakip sa kinatibuk-ang plano sa Diyos alang sa kaluwasan sa tawo.

Ang Managlahi nga klase sa bautismo nga makita sa Biblia:

Ang Bautismo sa Tubig Sumala sa Biblia

Ang original nga Greek Translation sa  New Testament kay "baptizo", nga ang meaning kay pagtuslob, pag-unlod, paglubong ngadto sa ilalum sa tubig (to overwhelm). Wala gigamit sa instruction sa Ginoo ang word nga "rantizo" nga nagkahulogan "pagwisik". Ug wala usab gigamit ang word nga "echeo" nga nagkahulogan "pagbubo/bubo-an/yabo-an". Ug labaw nga wla gigamit ang wprd nga "hudraino" nga nagpasabot optional, nga mahimong nagpasabot either "pagwisik" or "pagtuslob".

Tungod kay usa ka-sugo ang pagbautsmo dihasa tubig, kinahanglan nga ato kining ton-an ug sabton:

A. Mahinungdanon kaayo ang Bautismo sa Tubig.

B. Ang mga Katuyoan sa Bautismo sa Tubig


Next Article: Ang Pagtulon-an sa  Pagpadawat sa Kristohanong Bautismo.